Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός, επιμορφωτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός σύλλογος,με την επωνυμία «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας», με έδρα την πόλη της Υπάτης.
Το έμβλημα του Συλλόγου θα είναι ο κατ’ Εύδοξον «γονατιστός» Ηρακλής, εικόνα που κατά την Ελληνική Μυθολογία σχηματίζουν  τα άστρα που αποτελούν τον αστερισμό του Ηρακλέους.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
1)   Η συστηματική μελέτη και προαγωγή της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας στη Φθιώτιδα, την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και η συμβολή στην κατανόηση και προσέγγιση από το κοινωνικό σύνολο των αστρονομικών φαινομένων, στα πλαίσια που ευρύτερα υπαγορεύονται από την επιστήμη της Αστρονομίας.
2)   Την ανάπτυξη και διάδοση στη Φθιώτιδα, την Ελλάδα και το εξωτερικό της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας και των μεθόδων  αυτής, εντός των προαναφερομένων πλαισίων λειτουργίας του Συλλόγου. Επίσης την αύξηση των γνώσεων των μελών του Συλλόγου επί θεμάτων ερασιτεχνικής Αστρονομίας και παρατήρησης ουράνιου θόλου.
3) Η συμμετοχή σε Συνέδρια Ερασιτεχνικής Αστρονομίας στην Φθιώτιδα, την Ελλάδα και το εξωτερικό και την διάθεση των εξαγώγιμων παρατηρήσεων και συντασσόμενων μελετών σε πανεπιστήμια της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εκ-παιδευτικούς, φοιτητές και  μαθητές.
4)   Η προώθηση και επίλυση των αιτημάτων και συμφερόντων των μελών του Συλλόγου σχετικά με ανάπτυξη της Ερασιτεχνικής Αστρονομίας στην Φθιώτιδα  και την Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό.
5)   Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των μελών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, την ανάπτυξη διαλόγου με τα όργανα του Πανεπιστημίου, θεσμικά όργανα της περιφέρειας και του κράτους για την από κοινού εξεύρεση λύσεων και ανάπτυξη της ερασιτεχνικής Αστρονομίας.
6)   Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και της τοπικής κοινωνίας, η συνεργασία με άλλους πνευματικούς και επιστημονικούς συλλόγους, η ζύμωση των μελών πάνω στα τοπικά προβλήματα, η ψυχαγωγία αυτών καθώς και η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ τους μέσα από την κοινή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των παραπάνω.
7)   Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου (τακτικά και επίτιμα μέλη).
8)   Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Φθιώτιδα και στην Ελλάδα με θέματα σχετικά με τον «Ερασιτεχνική Αστρονομία και Παρατήρηση», που να αφορούν το παρελθόν, παρόν και το μέλλον της Αστρονομίας.
9)   Η συμπαράσταση, αλλά και η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου  στην προσπάθεια έρευνας και ανάδειξης της ερασιτεχνικής Αστρονομίας στη Φθιώτιδα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
10) Η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διημερίδων ανοικτών για το κοινό σύμφωνα με τις επιλογές του Συλλόγου.
11)     Η συνεργασία με άλλους Επιστημονικούς και Τοπικούς φορείς καθώς και με άλλους Συλλόγους της Ελλάδος ή του εξωτερικού  για την επίτευξη των αναφερομένων.
{mospagebreak}                                                                 
ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί του Συλλόγου επιτυγχάνονται :
1)   Με αναλύσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις, εκδρομές, μορφωτικές ανταλλαγές όπου μπορεί να μετέχουν τα μέλη καθώς και επιφανείς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2)   Με διοργάνωση εκδηλώσεων ή εκδρομών με αστρονομικό ενδιαφέρον. Δημιουργία παραρτημάτων ερασιτεχνικής αστρονομίας στη Φθιώτιδα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και κάθε είδους δραστηριότητα με επιστημονικό, ερευνητικό, κοινωνικό και  πολιτιστικό περιεχόμενο.
3)   Με διαρκή επαφή των μελών με τον Ελληνικό Λαό και ενημέρωσή του.
4)   Με διαβήματα στις αρμόδιες αρχές, ανακοινώσεις στον τύπο, συντονισμό της δράσης με άλλους Συλλόγους, Φοιτητικές Ενώσεις, Διεθνείς Οργανώσεις και Οργανισμούς με ανάλογους σκοπούς.
5)   Με συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας για την παρατήρηση αστρονομικών φαινομένων και αντικειμένων  και γενικότερα ότι αφορά την αστρονομία.
6)   Με συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας, συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ιδρυμάτων και λοιπούς οργανισμούς και προκήρυξη διαγωνισμών για μελέτες και εργασίες αστρονομικού περιεχομένου σε συνεργασία με οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
7)   Με συγκρότηση ομίλων Αστρονομίας με μαθητές ή φοιτητές
8)   Με δημιουργία και οργάνωση βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης και ηλεκτρονικά προσβάσιμου υλικού.
9)   Έκδοση ενημερωτικών περιοδικών και άλλων εντύπων,
10) Με κάθε άλλο μέσο, που θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Συλλόγου και δεν αναφέρεται, που θα το καθορίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1)   Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι όσοι αποδέχονται το καταστατικό με την εγγραφή τους στα μητρώα του Συλλόγου και την καταβολή του τέλους (δικαιώματος) εγγραφής. Τα τακτικά μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα.
2)   Για να γίνει κάποιος μέλος του συλλόγου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών του Συλλόγου δηλώνοντας ότι  αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συγχρόνως δε να καταβάλει το τέλος (δικαίωμα) εγγραφής, το οποίο είναι ίσο με το δέκα (10) ευρώ, ή, αλλιώς, όπως αυτό θα έχει ορισθεί κατά το χρόνο εγγραφής του από τη Γ.Σ.
3)   Τα μέλη οφείλουν στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους να καταβάλουν την συνδρομή τους
4)   Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή της αίτησης αποφασίζει και εφόσον κρίνει βάσιμη την αίτηση αποδέχεται αυτή και με απόφαση του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντα στο μητρώο των μελών, αλλιώς απορρίπτει την αίτηση. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί  ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία με απλή πλειοψηφία αποφασίζει την εγγραφή του ή όχι και στη συνέχεια, αν και πάλι απορριφθεί η αίτησή του, μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη  για την εγγραφή του.
Επίσης μέλη δύνανται να καταστούν και νομικά πρόσωπα, ενδιαφερόμενα για τους σκοπούς του συλλόγου, τα οποία μετά την εγγραφή τους θα υποδεικνύουν φυσικό πρόσωπο προς εκπροσώπησή τους.
Δεν μπορούν να καταστούν μέλη πρόσωπα μη πληρούντα τις προϋποθέσεις που τάσσουν οι διατάξεις περί συλλόγων ή σωματείων
{mospagebreak}

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
1)    Επίτιμα μέλη γίνονται όλοι όσοι ανακηρύσσονται σαν τέτοια, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, με κριτήριο τη συμβολή τους στους σκοπούς του Συλλόγου.
2)    Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών και έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1)   Κάθε μέλος, οφείλει να καταβάλει στο ταμείο του Συλλόγου, σαν τέλος (δικαίωμα) εγγραφής το ποσό των δέκα (10,00) ευρώ. Εκτός του ποσού αυτού, έχει την υποχρέωση καταβολής ετησίας συνδρομής σαράντα (40,00) ευρώ, η καταβολή της οποίας θα γίνεται οποτεδήποτε και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή πριν από την  Έκτακτη. Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατό ν' αυξομειωθούν με σχετική απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των μισών (1/2) και πλέον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του.
2)   Ειδική μέριμνα για φοιτητές και μαθητές θα συζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3)   Τα μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους πάνω από ένα χρόνο (από την πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση) καλούνται με έγγραφο του Δ.Σ να τακτοποιήσουν την οφειλή τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, διαγράφονται από το Σύλλογο με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εφόσον κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται τουλάχιστον 5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ταμειακή τακτοποίηση τους, με απόφαση του Δ.Σ  επανεγγράφονται ως μέλη, με την ιδιότητα που είχαν πριν από τη διαγραφή τους.
4)   Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου, να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων του συλλόγου και να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα αυτών, με δική τους δαπάνη.
5)   Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
6)   Έκτακτο οικονομικό έλεγχο μπορεί να ζητήσει από την Ελεγκτική Επιτροπή  το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών μετά από έγγραφο αίτημα προς το Δ.Σ. το οποίο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν κατ' αυτήν τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις επί παντός τιθεμένου προς ψήφιση ζητήματος, που αφορά τους σκοπούς του Συλλόγου, δικαιούνται δε επίσης ν' απολαμβάνουν κάθε ωφέλειας και εξυπηρέτησης, που νόμιμα επιδιώκεται από το Σύλλογο. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, μπορεί να γίνει μέχρι την έναρξη της Γ.Σ.


{mospagebreak}


ΑΡΘΡΟ 8ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1)   Κάθε μέλος δικαιούται ν' αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, υποβάλλοντας αίτηση για διαγραφή του από το Μητρώο μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του, χωρίς φυσικά να έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του συλλόγου.
2)   Μέλος του συλλόγου διαγράφεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. :
α) Αν ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του συλλόγου, ή παρεμποδίζει την δραστηριότητά του ή ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις του Συλλόγου. Κατά της απόφασης αυτής το μέλος διατηρεί το δικαίωμα ένστασης, οπότε θα αποφασίσει για την τύχη της η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 (δύο τρίτων) των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών, όπως επίσης παρέχεται το δικαίωμα στο αποβαλλόμενο - διαγραφόμενο μέλος να προσφύγει ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά της απόφασης περί αποβολής, είτε αυτή είναι απόφαση του Δ.Σ είτε της Γ.Σ..,
β) Αν δεν ανανεώσει την εγγραφή του
3)   Στις περιπτώσεις αποχώρησης, παύσης ή διαγραφής μέλους του Δ.Σ  ή της Ε.Ε, το μέλος αυτό αντικαθίσταται από τον επιλαχόντα αναπληρωματικό.
4)   Σε περίπτωση καταδίκης για άδικο πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.
5)   Σε περίπτωση θανάτου μέλους.
Ως χρόνος διαγραφής θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο συνέβη το γεγονός (ημερομηνία θανάτου ή ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης ή ημερομηνία διαγραφής κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Οι πόροι του συλλόγου είναι :
1)   Οι κατά την εγγραφή των μελών γενόμενες καταβολές του τέλους εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές των μελών της, οι έκτακτες εισφορές προς αυτήν, οι προαιρετικές εισφορές των μελών και τα έσοδα από εκδηλώσεις, πωλήσεις βιβλίων και εντύπων που εκδίδει ο Σύλλογος.
2) Οι δωρεές ή επιχορηγήσεις, από Κρατικούς Φορείς, Οργανισμούς, Συλλόγους, Πανεπιστήμια, Ο.Τ.Α, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ερευνητικά ιδρύματα, Επιμελητήρια, Τράπεζες και κάθε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
3)   Κάθε παροχή  από όπου και αν προέρχεται γίνεται δεκτή εφόσον από το χορηγό δεν μπαίνουν όροι που να είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου και μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
4)   Οι τόκοι και τα λοιπά έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.
5)   Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις  που διοργανώνει ο Σύλλογος.
{mospagebreak}
ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι :
1) η Γενική Συνέλευση των μελών,
2) το Διοικητικό Συμβούλιο και
3) Ελεγκτική Επιτροπή
Αρχή λειτουργίας του συλλόγου  είναι η τήρηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή των μελών στη λήψη και στην εκτέλεση των αποφάσεων και στον έλεγχο των διοικητικών  οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1)   Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε για κάθε υπόθεσή της και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου.
2)   Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου είναι τακτικές και έκτακτες.
α) Τακτική γίνεται μία φορά τον χρόνο, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου εκάστου έτους, και συγκαλείται από το Δ.Σ. του Συλλόγου με θέματα που ορίζονται στην ημερήσια διάταξη .
β) Έκτακτη γίνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει (με απλή πλειοψηφία) τούτο αναγκαίο ή όταν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου, με έγγραφη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία προκάλεσαν την έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται το Δ.Σ. να καλέσει την συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) το πολύ ημερών, από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
γ)  Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και ο Πρόεδρος  με δική του πρωτοβουλία.
3)   Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν δεν παρέστησαν σ' αυτές το 1/2 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, καλείται νέα κατά την πρώτη αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γ.Σ. είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.
4)   Για την τροποποίηση του καταστατικού , απαιτείται η παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
5)   Η  διάλυση του Συλλόγου παρέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτός αν αποφασίσει αντίθετα η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ,. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα λόγου μετά από απόφαση του Δ.Σ λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη διαδικασία της συνεδρίασης ο Πρόεδρος μπορεί με απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ. να τους αποβάλλει.
{mospagebreak}
ΑΡΘΡΟ 13ο

Οι προσκλήσεις για την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι έγγραφες ή ηλεκτρονικές, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γενικό Γραμματέα, με μέριμνα του οποίου αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανακοίνωση σε σελίδα του διαδικτύου) σε κάθε εγγεγραμμένο μέλος, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνέλευσης. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο και τον χρόνο της συνεδρίασης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται τουλάχιστον 10 ημέρες προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της Γ.Σ. και στα γραφεία του συλλόγου και ως εκ περισσού δύναται να δημοσιευθεί και σε μια εφημερίδα της έδρας του συλλόγου στον αυτό προαναφερθέντα χρόνο. Σε περίπτωση έκτακτης γενικής συνέλευσης οι προσκλήσεις στέλνονται στα μέλη προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών, κατά τον αυτό ως άνω τρόπο, περιέχουν λεπτομερώς τον τόπο, χρόνο της συνεδριάσεως και τα προς συζήτηση θέματα και τοιχοκολλούνται και ανακοινώνονται όπως προαναφέρθηκε .


ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται κατά την έναρξή της με ανάταση χειρών και με σχετικά πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται αντιπρόεδρος και γραμματέας - πρακτικογράφος.
Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. γίνονται με ανάταση χειρών. Στα προσωπικά θέματα εκτός της μομφής, η ψηφοφορία είναι μυστική.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1) Κάθε δύο (2) χρόνια και εντός του τριμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου -Μαρτίου, η Τακτική Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.). Για το σκοπό αυτό εκλέγονται δι' ανατάσεως των χειρών, τα πρόσωπα τα οποία προτείνονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., τρία μέλη ως Εφορευτική Επιτροπή (τα οποία εκ-λέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα) και εν συνεχεία υποβάλλονται στο Δ.Σ, μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως των αρχαιρεσιών, οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε, σε ένα και μόνο ψηφοδέλτιο, το οποίο τυπώνεται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και με έξοδα του Συλλόγου. Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα εντός φακέλου, ο οποίος φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου και παραδίδεται σ' αυτόν από την τριμελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή Ε.Ε αφού προηγουμένως υπογράφει στον πίνακα ψηφισάντων. Κάθε μέλος δικαιούμενο ψήφου, επιλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεως του, θέτοντας δίπλα στο όνομά τους σταυρό, δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς προτιμήσεως, όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ., δηλαδή μέχρι επτά (7). Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα σημάδια χαρακτηριστικά που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσονται από την εφορευτική επιτροπή άκυρα, φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψη. Από τα μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα, τα επτά (7) εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Τα επτά (7) επόμενα σε αριθμό ψήφων μέλη, θεωρούνται εκλεγέντα ως αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Ανάλογη διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
2)   Μετά το πέρας της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικό της ψηφοφορίας και  ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψήφιους και τους αναπληρωματικούς.
3)   Η πρώτη, μετά τη νόμιμη σύσταση του συλλόγου, Γενική Συνέλευση των μελών θα γίνει, με ευθύνη του προσωρινού Δ.Σ. και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, που ορίζονται για σύγκληση τακτικής Γ.Σ. το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες, από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, με μόνο θέμα ημερήσιας διατάξεως την εκλογή μελών Δ.Σ.,  Ε.Ε. και εκπροσώπων του όπου αυτή προβλέπεται.
{mospagebreak}
ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ημέρα της εκλογής του Δ.Σ, μαζί με τα μέλη του, εκλέγεται από τη Γ.Σ Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη της, η θητεία της οποίας είναι διετής, όπως του Δ.Σ. Εντός πέντε ημερών από την εκλογή της, η Επιτροπή αυτή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο της. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου. Η ελεγκτική επιτροπή συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ετήσια τακτική Γ.Σ των μελών, που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέ-γεται για δύο (2) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις εκλογές, εντός δέκα (10) ημερών  από της εκλογής του, συνέρχεται με ευθύνη και φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του ΔΣ, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου. Για να υπάρχει απαρτία, κατά την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα, πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στις άλλες περιπτώσεις το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής αρχίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την εκλογή του και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του διετούς χρονικού διαστήματος της θητείας.
Μυστική ψηφοφορία διενεργείται μόνον όταν πρόκειται περί προσωπικού θέματος.

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, κατόπιν προσκλήσεως, η οποία κοινοποιείται στα μέλη (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, στην οποία αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποίαν πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλείται κατ' αρχήν κατά την διάρκεια του δεκαπενθημέρου των Χριστουγέννων (από 22/12 έως 8/1) ούτε κατά την διάρκεια του δεκαπενθημέρου του Πάσχα (από Κυριακή των Βαΐων έως Κυριακή του Θωμά)
{mospagebreak}
ΑΡΘΡΟ 19ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπευθύνως το σύλλογο βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει επί παντός θέματος αφορούντος την  εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, που αφορούν το Σύλλογο και τα μέλη του, εκτελεί  τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει εγκύρως για την συμμετοχή του συλλόγου σε ανώτερη ή ανώτατη  οργάνωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση εκάστου έτους τον απολογισμό και ισολογισμό του λήξαντος την 31η Δεκεμβρίου οικονομικού έτους. Η Διαχειριστική περίοδος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την συγκέντρωση των πόρων του Συλλόγου και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.


ΑΡΘΡΟ 20ο

Το Δ.Σ. συγκροτεί επιτροπές και γραφεία δραστηριότητας του Συλλόγου, στους εξής τομείς ενδιαφέροντος :
1)    Ερασιτεχνικής Αστρονομικής Παρατήρησης
2)    Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων  
3)    Πληροφορικής και Διαδικτύου,
4)    Δανειστικής Βιβλιοθήκης και Ταινιοθήκης
5)    Δημιουργίας Αστεροσκοπείων - Πλανηταρίων
6)    Αστρονομικής φωτογραφίας
και οποιοδήποτε άλλο τομέα προκύψει ανάγκη στο μέλλον μετά από απόφαση της Γ.Σ.
Οι επιτροπές και τα γραφεία είναι ανοικτά για όλα τα μέλη του Συλλόγου. Το Δ.Σ. έχει τον αποφασιστικό έλεγχο των επιτροπών και των γραφείων και είναι υπεύθυνο απέναντι στη Γενική Συνέλευση για τη δράση τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή σε πέντε συνολικά εντός του έτους, ή καθυστερεί την καταβολή των ετήσιων εισφορών του πλέον των τριών μηνών, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ, από τον κατά σειρά επιλαχόντα σύμβουλο. Σε περίπτωση, παραιτήσεως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καλείται προς αναπλήρωση με μέριμνα του Προέδρου ο κατά σειρά επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες και ο αριθμός των μελών του Δ. Σ είναι μικρότερος από πέντε (5), τότε και εφόσον ο υπολειπόμενος για την συμπλήρωση της διετίας χρόνος είναι μεγαλύτερος των 8 μηνών, καλείται η Γενική Συνέλευση προς εκλογή του αναγκαίου μέλους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και  όλων εν γένει των κρατικών αρχών, σε όλες αυτού τις σχέσεις και διαφορές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και συγκαλεί όπως αναφέρεται στα παραπάνω άρθρα τις γενικές συνελεύσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των γενικών συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, υπογράφει μετά του γενικού γραμματέα τα εν γένει έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, ως και τα πρακτικά του συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός ένα από τα μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται από την πλειοψηφία του κατά την συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ.
{mospagebreak}
ΑΡΘΡΟ 23ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του συλλόγου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχειρίσεως, ως και το μητρώο των μελών. Συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων,  και όλα τα έγγραφα του συλλόγου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως. Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, οριζόμενος από τον Πρόεδρο ή ο Ειδικός Γραμματέας διοριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας δεν δύναται να επαρκέσει στην διεξαγωγή και διεκπεραίωση των εργασιών του Συλλόγου. Ο Ειδικός Γραμματέας είναι άμισθος ή έμμισθος υπάλληλος του Συλλόγου, οι αποδοχές του δε καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινόμενη από την Γενική Συνέλευση. Ο Γενικός Γραμματέας καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης, τα οποία προσυπογράφει μετά του Προέδρου, τηρεί υπεύθυνα τα βιβλία του Συλλόγου, διευθύνει τη γραφική υπηρεσία του Συλλόγου, τελεί δε υπό τις οδηγίες του Προέδρου.       

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του εισπράττοντος, τις ετήσιες εισφορές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα του Συλλόγου. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή βάσει ενταλμάτων, τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Ταμία και σφραγισμένα με την σφραγίδα του συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάντοτε και ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή και πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταμίας και ο Πρόεδρος είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Καταθέτει σε Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, δικαιούται όμως να κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι πεντακόσια (500,00 €) ευρώ, για τις επείγουσες τυχόν δαπάνες του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί επίσης να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση του ΔΣ αν απαιτείται. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ενεργείται από τον Ταμία και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του ταμείου και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να υποβάλει κάθε τριμηνία προς το Δ.Σ. λεπτομερή κατάσταση των καθυστερούντων τις εισφορές μελών, συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου τριμήνου, στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της διαχειρίσεως (βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό) και της περιουσίας του Συλλόγου. Εάν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο και δεν εκτελεί αυτά που ορίζονται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται εντός οκτώ (8) ημερών. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 25ο

Με το παρόν καθιερώνεται πλήρης αυτονομία του Συλλόγου  «Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας», σχετικά με παρεμφερείς συλλόγους ή ενώσεις προσώπων ευρύτερου χαρακτήρα -είτε σε τοπικό, είτε σε πανελλήνιο , είτε σε παγκόσμιο επίπεδο- έχει όμως το δικαίωμα να συμμετέχει σε ευρύτερη οργάνωση (όπως Ομοσπονδία κ.λ.π.), όπως έχει και το δικαίωμα έναρξης ή διακοπής της συνεργασίας μ' αυτήν, τα οποία αποτελούν θέματα για τα οποία μόνο η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίζει αρμοδίως, σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην ευρύτερη οργάνωση ο Σύλλογος εκπροσωπείται από το Δ.Σ. ή άλλως όπως το καταστατικό της ευρύτερης οργάνωσης ορίζει.
{mospagebreak}
ΑΡΘΡΟ 26ο

Η Γ.Σ. είναι αρμόδια να δημιουργεί παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Φθιώτιδας  και να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία τους με οποιονδήποτε τρόπο.                                         


ΑΡΘΡΟ 27ο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά δικαιώματα των δραστηριοτήτων του Συλλόγου ή μελών του (εργασίες, παρατηρήσεις, φωτογραφίες κλπ) κατοχυρώνονται από τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (για παράδειγμα νόμος 2121/1993).

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ο σύλλογος  έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία φέρει στην περιφέρειά της κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας»,ενώ στο μέσο αυτής το έμβλημα του Συλλόγου, που αποτελείται από την εικόνα του «γονατιστού» Ηρακλή και των άστρων που αποτελούν τον αστερισμό του Ηρακλέους, την λέξη «Υπάτη» και το έτος ίδρυσης 2007.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ότι δεν περιλαμβάνεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και των ισχυόντων περί σωματείων νόμων .

ΑΡΘΡΟ 30ο

Το παρόν καταστατικό συγκείμενο από 30 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του και τελικά εγκρίθηκε όπως έχει από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη αυτού.


Υπάτη, 21 Οκτωβρίου 2007
{mospagebreak}

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Στην Υπάτη σήμερα την   21η     Οκτωβρίου  του έτους 2007 ημέρα Κυριακή και ώρα 12,00 πμ, οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι Έλληνες πολίτες και ενήλικες, αφού πραγματοποιήσαμε σύσκεψη με σκοπό την ίδρυση μη κερδοσκοπικού συλλόγου και έχοντες τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο ΑΚ και η σωματειακή νομοθεσία ομόφωνα αποφασίσαμε τα παρακάτω:
1 . Ιδρύουμε σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας»,με έδρα την Υπάτη και σκοπό αυτόν που αναγράφεται στο από    /   /2007 καταστατικό. Το σύμβολο του συλλόγου θα αποτελείται από την  εικόνα του «γονατιστού» Ηρακλή και των άστρων που αποτελούν τον αστερισμό του Ηρακλέους.
2. Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα καταστατικό που φέρει σημερινή ημερομηνία και αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα που υπογράφηκε σύμφωνα με τον Αστικό κώδικα.
3. Εκλέγουμε παμψηφεί επταμελή (7) προσωρινή διοίκηση, στην οποία αναθέτουμε να φροντίσει την αναγνώριση και τη νομιμοποίηση του συλλόγου, καθώς και τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό.
Τα μέλη της προσωρινής διοίκησης είναι οι εξής :
1.      Πρόεδρος           : Μιχελής Αθανάσιος
2.      Αντιπρόεδρος    :  Μπίσκος Θεόδωρος
3.      Γραμματέας      : Συλεούνης Στυλιανός
4.      Ταμίας               : Ξανθόπουλος Παναγιώτης  
5.      Μέλος                : Τσέλου Χρύσα
6.     Μέλος                 : Ζαγκανά Ιωάννα
7.     Μέλος                 : Χόντος Ηλίας

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Υπάτη,  21 Οκτωβρίου 2007

Οι Ιδρυτές

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Σφήκας Γεώργιος
2 Τζιώτζη – Σφήκα Κία
3 Συλεούνης Στυλιανός

4 Παναγιώτου Νίκος
5 Τσέλου Χρύσα
6 Τσαούση Μαίρη
7 Ζαγκανά Ιωάννα
8 Λάππας Σταύρος
9 Μπίσκος Θεόδωρος
10 Θεολόγου Σπύρος
11 Λαϊνά Μιχαλίτσα
12 Καραβάνας Δημήτρης
13 Σκούρας Θανάσης
14 Βασιλείου Θανάσης
15 Λαϊνάς Αλέξανδρος
16 Παγορόπουλος Χρήστος
17 Λαϊνά Μαρία
18 Ξανθόπουλος Παναγιώτης
19 Χόντος Ηλίας
20 Ζαπαντιώτης Ιωάννης
21 Μιχελής Αθανάσιος

Υπάτη,  21 Οκτωβρίου 2007

Βρίσκεστε εδώ

Ενημερωτικά Δελτία

Κάντε εγγραφή στη λίστα ενημερωτικών δελτίων για να μαθαίνετε άμεσα τα νέα μας

Ώρες Λειτουργίας (Κατόπιν Ραντεβού)

  • 08:30 - 18:00
  • 08:30 - 18:00
  • 08:30 - 18:00
  • 08:30 - 18:00
  • 08:30 - 18:00
  • 08:30 - 18:00
  • 08:30 - 18:00

Χάρτης

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.